STR Komision Lov i ribolov

Kategorije

Uputstvo i uslovi kupovine

Roba koja je oznacena  "PROIZVOD JE DOSTUPAN U MALOPRODAJI" može se kupiti samo lično u našoj prodavnici u Velikom Gradistu.

Kako koristiti korpu?


Ubacite u korpu proizvode na sledeći način:
1. Pronađite proizvod koji želite koristeći pretragu ili listanjem kategorija proizvoda
2. Kada nađete proizvod koji vas zanima, kliknite na dugme "Dodaj u korpu"
Za promenu količine pojedine robe u korpi promenite broj u koloni "Količina", a zatim kliknite na dugme "Osveži". Ukoliko želite da izbacite pojedini proizvod iz korpe kliknite na crveno dugme "X" na kraju reda ,a ako želite da ispraznite korpu kliknite na crveno dugme "Isprazni korpu".
Kada ste odlučili da kupite robu iz korpe kliknite na dugme "Kupi bez registracije" ukoliko niste registrovani na sajtu ili na dugme ”Prijavi se” i time ulazite u proces naručivanja.
Kada ste popunili tabelu sa potrebnim podacima za slanje robe kliknite na crveno dugme “Zavrsi kupovinu”.
Kupljenu robu možete platiti Nalogom za uplatu (fizička lica) ili Nalogom za prenos (pravna lica) prema uputstvu koje sledi nakon odluke o kupovini i PLAĆATE JE PRE PRIJEMA, a najdalje dva dana nakon porudžbine ili platite gotovinom kuriru kada Vam dostavi poručenu robu ukoliko ste izabrali opciju plaćanja Pouzećem-Kuriru. 

Podaci za uplatu Nalogom za prenos:

STR-Komision ”Lov I ribolov”,Veliko Gradiste.

T.R.:160-420583-06 Intesa banka

STR-Komision “Lov i ribolov” (u daljem tekstu Lov i ribolov) se obavezuje da će čuvati privatnost svih kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o korisnicima / kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Raspored slanja

Srbija - Ukoliko je naručivanje izvršeno do 10h radnim danom, pošiljka se šalje istog dana i biće isporučena sutradan.Ako nismo u mogucnosti da izvrsimo slanje istog dana obavesticemo narucioca. Sve narudžbine koje se izvrše posle 10h radnim danom, šalju se narednog radnog dana. Sve narudžbine pristigle u petak posle 10h i tokom vikenda biće poslate narednog ponedeljaka. Vreme dostave od momenta slanja je 24h, tj. sutradan (i subotom).
Isporuku kupljene robe vršimo uglavnom preko kurirske službe "Aks Exspress" i  “Post expres”.
U određenim slučajevima može doći do zakašnjenja sa isporukom proizvoda i tom prilkom ćemo Vas blagovremeno obavestiti.

Troškove dostave platićete kuriru koji Vam donese kupljenu robu prema cenovniku firme koja izvrši uslugu dostave, ako Vaša porudžbina ne prelazi iznos od 4000,00 dinara. Svaka porudžbina vrednosti od 4000,00 dinara, i težine do 5kg. šalje se o našem trošku.

Isporuka

Ako se isporuka ne može izvršiti zbog neadekvatnog∕nedovoljnog prilaza ili pristupa adresi za isporuku, ili u slučaju da na adresi za isporuku nema nikoga za preuzimanje proizvoda- proizvodi se ne ostavljaju na toj adresi, već će dostavna∕ kurirska služba ponovno da pokuša da dostavi robu. Ako kupac u dva pokušaja ne preuzme proizvode, smatra se da odustaje od preuzimanja.
Ako iz bilo kojeg razloga Kupac nije bio dostupan na adresi za prijem isporuke ili putem kontakt telefonskog broja koji je ostavio, Lov I ribolov ne preuzima odgovornost za ugovoreni∕ usaglašeni termin isporuke. 
Ako zbog nepotpunih informacija o adresi za prijem isporuke ili ometanom pristupu usluga isporuke ne bude moguća ili je otežana, ista će se obustaviti, a proizvodi se vraćaju u Lov i ribolov, o čemu će kupac biti obavešten.
Prilikom isporuke, kupac je obavezan da proveri u kakvom je stanju paket. Nakon izvršene isporuke, kupac je obavezan da potpiše potvrdu o preuzimanju kojom se potvrđuje: da je narudžbina isporučena i da su proizvodi isporučeni bez vidljivih oštećenja pakovanja, kao i da li je zadovoljan primljenom uslugom.
Ako kupac odbije da potpiše potvrdu o preuzimanju, isporuka se beleži i smatraće se kao odbijena.
Kada se roba isporuči kupcu ili osobi koja je primila robu, kupac postaje vlasnik tih proizvoda i odgovoran je za sva naknadna oštećenja, gubitke ili uništenja proizvoda. 


Ograničenja prilikom naručivanja i isporuke

Lov i ribolov ne vrši isporuku licima mladjim od 18 godina, niti vrši isporuku oružja,municije i pirotehnickih sredstava.

Otkazivanje narudžbine

Kupac ima pravo da otkaže narudžbinu u bilo kojem trenutku pozivom na broj telefona 012/663 185 ili da nas obavesti putem e-maila: loviribolov@gmail.com.
U slučaju raskida ugovora, prodavac je dužan da odmah, a najkasnije u roku od pet dana od dana raskida ugovora vrati kupcu sav uplaćeni iznos po osnovu ugovora.

Saobraznost i garancija

Davalac garancije je prodavac, bilo da se radi o proizvodjaču, uvozniku, trgovcu na veliko ili trgovcu na malo, koji preuzima obaveze prema potrošaču po osnovu date garancije.

Prodavac je dužan da potrošaču isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Ugovor o prodaji je svaki ugovor kojim prodavac prenosi ili se obavezuje da prenese svojinu na robi potrošaču, a potrošač plaća ili se obavezuje da plati cenu, uključujući i ugovor koji za predmet ima i prodaju robe i pružanje usluga.
Prodavac je dužan da potrošaču preda robu ili ispravu na osnovu koje se roba može preuzeti, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora.
Prodavac je dužan da kupcu preda robu u količini i kvalitetu koji su ugovoreni.
Prodavac odgovara za nesaobraznost koja je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za nesaobraznost znao. Prelazak rizika je trenutak predaje robe potrošaču ili trećem licu koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik ili otpremnik.

"Saobraznost" znači da je prodavac dužan da potrošaču isporuči robu koja:

-ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
-odgovara opisu koji je dao prodavac
-da ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
-po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe.

Ukoliko roba ne ispunjava bilo koji od navedenih četiri uslova onda je nesaobrazna ugovoru.

Ako postoji nesaobraznost robe, u roku od 6 (šest) meseci od dana prelaska rizika na kupca, kupac ima pravo da bira izmedju zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor. Prodavac snosi sve troškove koji su neophodni da bi se roba opravila ili zamenila – npr. rad, materijal, preuzimanje i isporuku robe i ne može isključiti ovu odgovornost, niti zahtevati od potrošača da robu sam nosi u servis. Potrošač može da nesaobraznu robu pošalje City-express-om ili Postexpress-om o trošku trgovca.

Svaka opravka ili zamena mora se izvršiti u roku garancije, bez naknade i bez značajnijih neugodnosti za potrošača. Primeren rok zavisi od prirode robe i nesaobraznosti (ne iznosi 45 dana za svu robu) a pitanje je pravnog standarda i dobrih poslovnih običaja. Ako do otklanjanja nesaobraznosti opravkom ili zamenom ne dođe u primerenom roku potrošač ima pravo da zahteva sniženje cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Reklamacije

Prodavac je dužan da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija, kao i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena.
Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja.
Prodavac je dužan da kupcu izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.
Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori kupcu na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.
Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost kupca.
Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija.. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Kupac izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka na sledeće načine:
1. lično u  našem maloprodajnom objektu. U svakom našem maloprodajnom objektu postoji posebno određeno i obeleženo mesto i osobe zadužene za reklamacije kojoj se potrošač može obratiti i izjaviti reklamaciju
2. pozivanjem broja: 012/663185
3. slanjem e-mail-a na mail: loviribolov@gmail.com.
4. Slanjem putem pošte ili kurirske službe Aks-Express ili Postexpress o trosku Lov i ribolov,

Obaveza kupca jeste da prilikom izjavljivanja reklamacije priloži račun, kopiju računa ili bilo koji drugi dokaz o kupovini. Kupac nije u obavezi da čuva ambalažu, niti je to uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

Nakon što izjavite reklamaciju na jedan od predviđenih načina i dostavite dokaz o kupovini dobićete pisanu potvrdu ili elektronskim putem će Vam biti potvrđen prijem reklamacije, odnosno saopšten broj pod kojim je vaša reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija. 

Pravo na reklamaciju od strane Lov I ribolov, kupac gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja  i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu.

Prava kupca prilikom kupovine preko interneta ili Call centra (telefonom)

Obaveštavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014 i 6/2016) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.loviribolov.rs ili Call centra smatra prodajom na daljinu.

Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014 i 6/2016) za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je kupac odredio, a nije prevoznik. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. Tom prilikom kupac šalje robu prodavcu City-express-om ili Postexpress-om, o svom trošku ili o trošku prodavca gde će mu u tom slučaju iznos poštarine biti naplaćen kroz umanjenje sredstava koje prodavac vraća kupcu za proizvod.
U slučaju da se roba ne može vratiti kurirskom službom zbog ograničenja u težini i gabaritu, kupac sam snosi troškove dostave iste do sedišta prodavca.

NAPOMENA: Ovo pravo od odustanka od ugovora ne odnosi se na kupovinu u prodavnicama s obzirom da to nije kupovina na daljinu i izvan poslovnih prostorija.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak.

Moguće je vratiti samo proizvode koji su nekorišćeni i neoštećeni.

Prodavac vodi evidenciju primljenih reklamacija  i dužan je da je čuva dve godine od dana podnošenja reklamacije Potrošača.

Prodavac izjavljuje da će u svemu poštovati odredbe člana 56 Zakona o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014 i 6/2016) koji se odnosi na reklamacije i način rešavanja reklamacija.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen.

Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da Kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je Kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok Kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.


Neispravna roba

Lov I ribolov poštuje prava svojih kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014 i 6/2016). Ukoliko je roba u garanciji, molimo da prvo proverite servisnu mrežu proizvođača. Ukoliko ste u bilo kakvoj nedoumici, slobodno nas kontaktirajte, i dobićete konkretna uputstva kako da ostvarite reklamaciju. Naravno, molimo da čuvate originalna pakovanja.

Reklamacije na oštećenja u transportu

Veoma je važno da sva oštećenja u transportu, vidjliva na pakovanju proizvoda odmah prijavite kuriru koji vam isporučuje robu. Svako oštećenje pri transportu, nedostajanje nekih delova i eventualnu neispravnost nekog proizvoda kupac je dužan da prijavi u roku od 24h od prijema robe.
Ukoliko uočite takvo oštećenje:
- Nemojte potpisati prijem pošiljke
- Zamolite kurira da sačeka dok proverite da li oštećenje na pakovanju uslovilo i oštećenje samog proizvoda ili gubitak delova. Ukoliko proizvod nije oštećen, i svi delovi su na broju, potpišite prijem pošiljke
- Ukoliko deluje da je proizvod oštećen (ili da nedostaju delovi), definitvno odbijte prijem pošiljke, i javite se nama, radi utvrđivanja daljih koraka kako biste dobili ispravan, neoštećen proizvod
- Ukoliko ste ipak primili pošiljku, a kasnije ste zaključili da je došlo do oštećenja u transportu, obavezno sačuvajte originalnu ambalažu, u kojoj vam je pošiljka isporučena
- Molimo da slikate oštećenu ambalažu i proizvod i sliku pošaljete na mail: loviribolov@gmail.com.

Izuzeci od prava na odustanak od ugovora

U nekim slučajevima potrošač nema pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno van poslovnih prostorija poslodavca, dok u svim ostalim slučajevima može.
Slučajevi u kojima potrošač nema pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu ili izvan poslovnih prostorija trgovca navedeni su u članu 37 Zakona o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014 i 6/2016) i, između ostalog, uključuju:
- isporuku robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;
- isporuku robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja.

Zamena veličine, boje, i sl. 

Postupak je sledeći:
- Pošaljite nam proizvod nazad sa napomenom na adresu

Lov i ribolov-Magacin

Vojvode Putnika 2

12220 Veliko Gradiste


- Kada primimo vraćeni artikal, šaljemo vam zamenjeni artikal,troškove transporta pri zameni SNOSI KUPAC.

Za sve dodatne informacije vezano za garanciju i reklamacije, molimo Vas da nam se obratite putem e-maila: loviribolov@gmail.com ili putem telefona

012/663 185.

064-3030615

Zahvaljujemo se na ukazanom poverenju i budite sigurni da sa druge strane ekrana sedi tim ljudi koji će učiniti sve što je u njihovoj moći da kupovina prođe brzo, glatko i prijatno, ali i tim ljudi koji će brzo i efikasno reagovati ako slučajno dođe do bilo kakvih problema.